Info

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

PROMOCJA ZDROWIA

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80. XX wieku. W 1991r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała między innymi Polsce realizację projektu „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do europejskiej sieci. Stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Obecnie w Europie ruch ten obejmuje 45 krajów, które zrzeszone są w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Patronuje im Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

DEFINICJA

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.
Obecna definicja zdrowia przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia jest następująca:
ZDROWIE TO NIE TYLKO CAŁKOWITY BRAK CHOROBY,CZY KALECTWA, ALE TAKŻE STAN PEŁNEGO FIZYCZNEGO, UMYSŁOWEGO I SPOŁECZNEGO DOBROSTANU (DOBREGO SAMOPOCZUCIA)

CELE

Nadrzędnym celem SzPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej
Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

PODSTAWOWE ZADANIA

 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • dbałość o środowisko fizyczne szkoły,
 • wychowanie ucznia, który radzi sobie z problemami, nawiązuje pozytywne relacje z otoczeniem, akceptuje samego siebie,
 • uświadamianie uczniom, rodzicom i nauczycielom zagrożeń związanych z zachowaniem ryzykownym,
 • współpraca z instytucjami wspierającymi działalność profilaktyczną (policja, straż miejska, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, stacja Sanepid, Sąd rejonowy, przychodnie),
 • wspieranie rodziców w zakresie poszerzania ich wiedzy na temat profilaktyki prozdrowotnej,
 • tworzenie nawyków prozdrowotnych.

STANDARDY

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz dąży do poprawy jej skuteczności.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

PRACA KOORDYNATORA

Koordynatorem programu w naszej placówce jest wicedyrektor Paulina Krawczyk-Urban (tel. kontaktowy: 25 794 33 93), która przejęła obowiązki wicedyrektora szkoły od 01 września 2023 r. Wicedyrektor zapoznała się z założeniami i ideą SzPZ i podjęła współpracę z zespołem ds. promocji zdrowia oraz nauczycielami, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.
Zadaniem koordynatora jest upowszechnianie idei SzPZ oraz pozyskiwanie jak największej liczby sojuszników wśród rodziców i w społeczności lokalnej. Do jego obowiązków należy też inicjowanie i motywowanie całej społeczności szkolnej do działań mających na celu rozwiązanie problemu priorytetowego. Nasz koordynator to osoba, która stwarza miłą i przyjazną atmosferę, jest otwarta na propozycje działań. Koordynator doskonali własne umiejętności w zakresie promocji zdrowia uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i na bieżąco śledzi przekazy medialne dotyczące promocji zdrowia. Uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach związanych ze zdrowiem, podejmowanych przez społeczność uczniowską oraz monitoruje przebieg pracy zespołu

SKŁAD ZESPOŁU

Anna Celińska-Spodar – nauczyciel
Paulina Jakimowicz – nauczyciel
Katarzyna Kamińska – nauczyciel
Barbara Patoleta – nauczyciel
Iwona Piekarska – nauczyciel
Aleksandra Stecińska-Wymiatał – nauczyciel
Grażyna Rozbicka – pielęgniarka szkolna
Jolanta Rożewska – rodzic
Łukasz Wołyniec – rodzic
Zofia Jakimowicz – uczennica
Eryk Kamiński – uczeń
Łucja Różewska – uczennica
Jan Soczewka – uczeń

Szkołę Promującą Zdrowie tworzy społeczność szkolna sama dla siebie i w tym procesie powinno uczestniczyć jak najwięcej osób w tym: uczniów i ich rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Ich udział jest niezbędny w diagnozowaniu problemów społeczności szkolnej i szkoły, wyborze priorytetów, planowaniu i realizacji działań oraz ocenie ich efektów.

Szkoła Promująca Zdrowie to program długofalowy, nad którym trzeba ciągle pracować, by ulepszać funkcjonowanie szkoły pod względem zdrowia szeroko pojętego, by przebywanie w szkole sprawiało radość całej społeczności szkolnej, a uczestnicy szkoły promowali zasady.